دستگاه ها
دستگاه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تصاویری از کارخانه
تصاویری از کارخانه


داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه