آرایشی و بهداشتی
روغن بنفشه روغن بنفشه

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
روغن بنفشه از گیاه بنفشه معطر با نام علمی L. Viola odorata متعلق به خانواده‌ی Violaceae با روغن کنجد تهیه شده است.
مواد مؤثره:
گل‌هـای بنفشه معطر حاوی آنتوسیانین و ترکیبات اسانسی عمدتاً استرهای متیل سالیسیلـات میباشند.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه