این مطلب فقط برای اطلـاع عمومی بوده و استفاده از آن برای خوددرمانی و یا قطع مصرف دارو مجاز نیست و مصرف و یا قطع مصرف دارو فقط با تصمیم پزشک ممکن میباشد. استفاده خودسرانه هرنوع دارو از جمله داروهای ذکر شده میتواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته و باعث وخامت بیماری شود. همچنین اطلـاعات ذکر شده همه اطلـاعات مربوط به دارو نمیباشد و ممکن است عوارض، احتیاط، تداخل و یا مورد ذکر نشده‌ای باقی مانده باشد.


داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه