آرایشی و بهداشتی
ژل کتیرا ژل کتیرا

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
ژل کتیرا به صورت فرآوردهای از صمغ گیاه Astragalus gossypinus Fisch. و اسانس لـاواندر Lavandula angustifolia Mill. تهیه شده است.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه