روغن ها
روغن فلفل (Capsicum Oil) روغن فلفل (Capsicum Oil)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
روغن فلفل از میوه گیاه Capsicum annuum L. متعلق به خانوادهی Solanaceae تهیه شده است

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه