مدیران شرکت

مدیران شرکت


مدیر عامل : آقای مهدی کشیر

رئیس هیئت مدیره : آقای دکتر محمد هادی سلیمانی

واحد بازرگانی دارویی : آقای حسن جندقی

واحد بازرگانی مواد اولیه : آقای کشیر